California State Controller's seal

Tumawag sa Tagataguyod ng mga May-ari ng Ari-arian

Kung nahihirapan kang lutasin ang iyong problema  sa pamamagitan ng karaniwang proseso ng pagsisiyasat, ang Opisina ng Tagapagtanggol ng mga May-ari ng Ari-arian (Property Owner Advocate's Office) ay handang magbigay ng sariling pagsisiyasat ng iyong paghahabol.

Dahil sa dami ng mga pinoprosesong paghahabol, pinapayagan ng batas ang hanggang sa 180 na mga araw mula sa petsa ng pagkakatanggap ng Opisina ng Controller ng Estado ang kumpletong pakete ng paghahabol para suriin ang lahat ng mga dokumento at magdesisyon kung napapatunayan o di-napapatunayan  ng mga dokumento ang paghahabol. Ang mga paghahabol ng mga May-ari ng Ari-arian na may kinalaman lamang sa pera lamang ang maaaring mapoproseso kasindali sa 30 hanggang 60 na araw. Ang mga mas kumplikadong paghahabol, tulad ng isinumite ng mga tagapagmana, ang mga may kinalaman sa maraming may-ari, o ang mga may kinalaman sa mga negosyo ay karaniwang napoproseso sa loob ng 180 na  araw.

Pagkatapos na maaprobahan ang iyong paghahabol, kailangan ng karagdagang oras  para sa pagbayad ng mga paghahabol na may kinalaman sa  seguridad.  Ang pananaliksik ay kinakailangang isagawa para matukoy ang anumang aktibidad ng kumpanya (tulad ng pagsasanib puwersa ng mga kumpanya, mga pagkakamit, paghahati-hati ng mga stock, o mga dibidendo) na nakakaapekto sa halaga ng seguridad, nangyari sa loob ng panahon na ang seguridad ay hinawakan ng estado. Mangyaring bigyan ng palugit na karagdagang 90 hanggang 180 na  araw para sa pananaliksik na ito.

Para matulungan kang masagot ang iyong mga katanungan o malutas ang iyong problema sa paghahabol, sundin ang mga hakbang sa ibaba:

  • Kung mayroon kang katanungan tungkol sa abisong natanggap mo na nagsasaad na maaaring mailipat ang iyong mga ari-arian sa Opisina ng Controller ng Estado, pakibasa ang Tungkol sa Paghahabol sa Madalas na Natatanong na bahagi ng Mga Katanungan. 
  • Kung ikaw ay may katanungan tungkol sa pagsusumite ng paghahabol, mangyaring tingnan ang Mga Tagubilin sa Pagsumite at ang Kinakailangang Dokumentasyon sa seksyon ng Mga Tagubilin at Mga Form sa Pagsumite ng Paghahabol.
  • Kung nagtatanong ka tungkol sa kalagayan ng iyong paghahabol, mangyaring magbigay ng palugit na mga  30 na araw mula sa petsa na ipinadalada mo ang iyong pakete para matanggap namin at ipasok ang iyong paghahabol sa aming sistema. I-klik dito para malaman ang estado ng iyong paghahabol.
  • Kung nahihirapan kang patunayan ang estado ng iyong paghahabol, o gusto mong makausap ang taong umaasikaso sa iyong paghahabol, o nahihirapan, maaari kang tumawag sa Call Center na walang bayad sa (800) 992-4647 o sumulat ka sa kanilan ng email.
  • Kung kayo ay isang negosyo na may katanungan tungkol sa pag-uulat ng ari-arian, pakitingnan ang bahagi ng Tungkul sa Pagriport ng Di-naangkin na Ari-arian sumulat sa Pangkat ng Pagriport sa email
  • Kung ang iyong katanungan ay hindi nasagot ng nasa itaas, mangyaring makipag-ugnayan sa Opisina ng Tagapagtanggol ng May-ari ng Ari-arian sa pamamagitan ng email.