California State Controller's seal

Liên lạc với Văn Phòng Biện Hộ Quyền Của Chủ Sở Hữu Tài Sản

Nếu quý vị gặp khó khăn khi cố gắng giải quyết vấn đề qua thủ tục tái xét chuẩn, quý vị có thể nhờ Văn Phòng Biện Hộ Quyền Của Chủ Sở Hữu Tài Sản xem xét lại hồ sơ của quý vị với tư cách là một cơ quan độc lập.

Văn phòng chúng tôi xử lý rất nhiều đơn xin hoàn lại tài sản, nên luật pháp quy định thời hạn 180 ngày từ ngày Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang nhận hồ sơ đầy đủ để chúng tôi có thể xem xét tất cả các tài liệu và quyết định xem các tài liệu đó có chứng minh đầy đủ cho đơn xin hay không. Các đơn xin hoàn lại tiền mặt cho chủ sở hữu có thể được xử lý nhanh hơn, có khi chỉ cần 30 đến 60 ngày. Các đơn xin phức tạp hơn, thí dụ như đơn xin do những người thừa kế trình nộp, hoặc tài sản có nhiều chủ sở hữu hay liên quan đến các doanh nghiệp thì thường được xử lý trong thời hạn 180 ngày.

Sau khi chấp thuận đơn xin, chúng tôi cần thêm thì giờ để hoàn trả tiền liên quan đến chứng khoán. Chúng tôi cần nghiên cứu xem có bất cứ hoạt động nào của công ty (thí dụ như việc sáp nhập hay tiếp quản công ty, chia tách cổ phiếu hoặc cổ tức) ảnh hưởng đến giá trị của chứng khoán đó xảy ra trong thời gian tiểu bang giữ chứng khoán hay không. Xin quý vị vui lòng chờ thêm khoảng 90 đến 180 ngày để chúng tôi có thể hoàn tất việc nghiên cứu này.

Để được giải đáp các thắc mắc hay giải quyết vấn đề về hồ sơ xin hoàn lại tài sản của quý vị, xin vui lòng theo các bước dưới đây:

  • Nếu quý vị có thắc mắc về thông báo vừa nhận cho biết rằng tài sản của quý vị có thể phải chuyển đến Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính của Tiểu Bang, xin xem mục Về Việc Nộp Đơn Xin Hoàn Lại Tài Sản trong phần Các Câu Hỏi Thường Gặp.
  • Nếu quý vị có thắc mắc về cách nộp đơn, xin xem mục Hướng Dẫn Cách Nộp Đơn và Các Tài Liệu Chứng Minh trong phần Hướng Dẫn Cách Nộp Đơn và các Mẫu Đơn.
  • Nếu quý vị muốn hỏi về tình trạng đơn xin của mình, xin vui lòng chờ khoảng 30 ngày từ ngày gởi tập hồ sơ để chúng tôi có đủ thời gian nhận và nhập đơn xin của quý vị vào hệ thống máy tính.  Bấm vào đây để kiểm tra tình trạng đơn xin của quý vị.
  • Nếu quý vị gặp trục trặc trong việc kiểm tra tình trạng đơn xin của mình, hoặc muốn liên lạc với người phụ trách xử lý đơn xin, hoặc gặp khó khăn khác, quý vị có thể gọi cho Trung Tâm Điện Thoại theo số miễn phí (800) 992-4647 hoặc liên lạc qua email.
  • Nếu quý vị là doanh nghiệp có thắc mắc về cách báo cáo tài sản, xin vào xem phần Về Việc Báo Cáo Tài Sản Vô Thừa Nhận. 
  • Nếu không tìm được câu trả lời thắc mắc của quý vị trong phần đó, xin liên lạc với Văn Phòng Biện Hộ Quyền Của Chủ Sở Hữu Tài Sản qua email.