Լքված Գույքերի Ծրագրի Մասին


Ի՞նչ է Լքված Գույքը:

Լքված կամ սեփականություն չունեցող գույքը, ընդհանուր առմամբ, սահմանվում է որպես որևէ ֆինանսական կամ այլ ակտիվ հաշիվ, որ տիրոջ  ծույլության հետեվանքով ու օրենքի հիմամբ՝ մի ժամանակաշրջանի--ընդհանրապես 3 տարվա-- համար սեփականատիրոջ կողմից լքված է. Կալիֆորնիայի  գույքի օրենքն չի ներառում անշարժ գույքի (Real Estate) սեփականության իրավունքը: Չօգտագործված նվերի վկայականներն (gift certificates) նաև ընդհանրապես մաս չեն կազմում լքված գույքին ու  Նահանգին չեն ուղարկվում որպես լքված սեփականություն. Լքված գույքի ամենատարածված տեսակներն են:

Վերստին վերեւ գնալ

Ինչպե՞ս է Նահանգն Ստանում Լքված Գույքերը:

Կալիֆորնիայի Լքված Գույքերի Օրենքն պահանջում է, որ կորպորացիաները, ձեռնարկությունները, գործարար միությունները, ֆինանսական հաստատություններն ու ապահովագրության ընկերութիւնները (որոնք հաճախ անվանվում են տնորինող, Holders), որ տարեկան զեկույցով նահանգի վերահսկիչի գրասենյակ առաքեն իրենց մօտ մնացած օրէնքի հիմամբ (3 տարի) անտեր մնացած գույքերը, որոնց տերերուն դիմելու հասցե չունեն նրանց մօտ: Որոշ պարագաներու գույքատերը կարող է մահացած ըլլալ ու ժառանգորդները կարող են լուր չունենալ գույքի մասին:

Վերստին վերեւ գնալ

Ինչպե՞ս կարող եմ արգիլել իմ գույքի Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակ փոխանցվելը:

Ձեր գույքի Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակին փոխանցվելը կասեցնելու մի քանի ձեվեր կան.-

Վերստին վերեւ գնալ

Ի՞նչ է պատահելու իմ «Ապահովված Արկղի» (Safe Deposit Box) բովանդակության եթե չկատարեմ անոր տարեկան վճարումը:

Ձեր ապահով Արկղի բովանդակությունն Նահանգային Վերահսկիչի Գրասենյակին են հաղորդվելու ձեր հետ կապի կորուստից երեք տարի անց, եթե չկապնվեք բանկին հետ: Բովանդակությունն Նահանգային Վերահսկիչի Գրասենյակ հղվելուց հետո, դրանք կարող են վաճառվել աճուրդով՝ փոխանցման թվականից 18 ամիս ետք: (Կալիֆորնիայի օրենսգրքի Քաղաքացիական դատավարության, Բաժին 1563(a))

Վաճառքից փխած զուտ եկամուտն կդրվի ձեր անունով հաշիվի մեջ՝ անկից նվազեցնելով պարտքերն ու այլ վճարումները: Մնացյալն ձեց կվերադարձվի երբ հայցադիմում ներկայացնեք: Կալիֆորնիոյ Զինվորական պատմության վերաբերող գույքեր կպահվեն Կալիֆորնիայի Նահանգային Ռազմական թանգարանում: Գույքեր որոնք առևտրական արժեք չեն ներկայացնում պահվում են առնվազն 18 ամիս, որից հետո կարող են ոչնչացվել. (Կալիֆորնիայի օրենսգրքի Քաղաքացիական դատավարության, Բաժին 1565)

Վերստին վերեւ գնալ

Ի՞նչ է պատահելու իմ ներդրումային հաշիվներին (Stocks, Bonds, Mutual Funds) եթէ կապս կորցնեմ իմ բրոքերին կամ շահույթի ընկերություն հետ:

Ձեր ներդրումների հաշիվներն կհանձնվեն Նահանգային Վերահսկիչի Գրասենյակին, որը օրենքի հիմամբ պարտավոր է զանոնք վաճարել ստացման թվականից առնուազն 18 և առավելագոյնը 20 ամիս հետո: Վաճառքից փխած զուտ եկամուտն կդրվի ձեր անունով հաշիվի մեջ: Մնացյալն ձեց կվերադարձվի երբ հայցադիմում ներկայացնեք: (Կալիֆորնիայի օրենսգրքի Քաղաքացիական դատավարության, Բաժին 1563 (b)).

Վերստին վերեւ գնալ

Ինչո՞ւ Կալիֆորնիան ունե Լքված Գույքի Օրենք:

Այս օրենքն ընդունվել է սեփականատերերին պաշտպանելու համար: Նա արգելք է հանդիսանում լքված գույք ունեցող գործատերերին ձեր գույքը որպես եկամուտ գործածելու: Օրենքը տրամադրում է Կալիֆորնիայի քաղաքացիների համար մի աղբյուր, Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակը, ստուգելու համար լքուած գույքի սեփականությունը ու հնարավորություն գոյացնել զայն իր արդար տիրոջ կամ անոր ժառանգորդներին վերադարձնել:

Վերստին վերեւ գնալ

Ի՞նչ Աշխատանք Է Տարվում Սեփականատերերը Գտնելու:

Բոլոր «տնօրինողներ»ը (կորպորացիաները, ձեռնարկությունները, գործարար միությունների, ֆինանսական հաստատությունների և ապահովագրական ընկերություններ) օրենքով սահմանված կարգով պարտավոր են գույգատիրոջ հետ կապնվել՝ նախքան գուքը Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակ ուղարկելը: Նրանք պարտավորված են նախազգուշացման նոթ հղել իրենց մօտ տերերի վերջին հասցեյով նախքան գույքը Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակ ուղարկելը: Նրանք պարտավորված են տիրոջ վերջին հայտնի հասցեով տեղեկացնելով սեփականատերը, որ նրանց մօտ գտնվող գույքն փոխանցվում է Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակ՝ պահպանման համար, եթե սեփականատերը չի դիմելու նրանց ու իմաց տա թե ի՞նչ է ուզում անել իր լքված գույքի նկատմամբ:

Լքված գույքեր որոնք ստացվել են 1990-ից 2007-ի միջև Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակն օրենքի հիմամբ պարտավոր էր կապնվել միայն այն սեփականատերերին հետ, որոնց հասցեն իր մօտ տարբեր էր հարկային խորհուրդի (Franchise Tax Board) մօտ գտնվող նոյն սեփականատերի հասցեյից: Սա արգիլում էր վերահսկիչի գրասենյակին կապնվելու գրեթե գույքի սեփականատերերի մօտ 80 առ հարյուրին հետ: Ներկայումս գրասենյակն վերադասավորում է այս հարցն ու իմաց է տալիս այն բոլոր գույքատերերին՝ որոնց հասցեներն կան իր մօտ, կամ ալ նրանց հասցեն կարող է վերցվել հարկային խորհուրդից:

Սկսած 2008 թ, Նահանգի Վերահսկիչի Գրասենյակը կարողացել է ուղարկել ծանուցումներ բոլոր սեփականատերերին, որոնց լքված գույքն փոխանցվելու է գրասենյակին: Սա նոթերն ուղղարկվում են նախքան գույքերի գրասենյակին հանձնվելը, ինչն առիթ է ընծայում սեփականատերերին նրանց պատկանող գույքն պահանջել հենց գործատերերից կամ հաստատություններից:

Վերստին վերեւ գնալ

Դուք ԿապԿհաստատե՞ք ժառանգներին հետ եթե Լքված Գույքի սեփականատերերը մահացած են:

Ոչ. գործարարները հաշվետու են միայն Լքված գույքի սեփականատիրոջ անունն զեկուցել: Մենք կարողություն չունենք որոշելու, թե արդյո՞ք սեփականատերը մահացել է եւ որո՞նք են նրան օրինական ժառանգները:  Մենք խորհուրդ ենք տալիս ձեզ որոնել գույքն սեփականատիրոջ անունով ու հայտնաբերել որ դուք նրան ժարանգորդն եք:

Վերստին վերեւ գնալ

Ինչպե՞ս եմ իմանալու թե Լքված Գույք ունեմ:

Սեփականատերերը կամ ժառանգները կարող են որոնել իրենց սեփականությունը ուղղակիորեն Կալիֆորնիայի Վերահսկիչի Գրասենյակից ու անվճար հայց ներկայացնեն նրան կայքէջի վրա: Սեփականատիրությունն կարելի է ապահովվի եթէ գույքերի ցանկից հնարավոր նույնանման գույք երևի: Կարեվոր է իմանալ որ մարդիկ նույնանման անուն ունեն ու ցանկագրված գույքն կարող է Ձեզ չպատկանել: Մենք պիտի կարողանանք Ձեր սեփականությունն ապահովել Ձեր ուղարկած փաստատղթերից՝ երբ դուք հայց ներկայացնեք:

Որոնել այժմ պարզելու, թե արդյո՞ք Կալիֆորնիայի Վերահսկիչի Գրասենյակն ձեզի պատկանող գույք ունի նրա մօտ:

Վերստին վերեւ գնալ

Որտե՞ղ եմ ես Գնալու՝ փնտռելու համար սեփականությունս եղող լքված գույքեր այլ նահանգներում:

Կարող էք նման փնտռտուք կատարել այցելելով National Association of Unclaimed Property Administrators (NAUPA) կայքէջը:

Վերստին վերեւ գնալ

Բիզնեսն Որտեղ ես ունեցել եմ իմ հաշիվը նշում է, որ այն այլևս չունի իմ գույքի համապատասխան փաստաթղթերը: Ի՞նչ եմ անելու:

Գտեք հաշիվի վերաբերող որևե հայտարարության կամ փաստաթղթի բնօրինակը և ներկայացրեք զայն գործարար կամ ֆինանսական հաստատությանը՝ հետազոտութեան համար: Եթէ գործարար կամ ֆինանսական հաստատությունը տակաւի'ն պնդում է որ անկարող է սեփականությունն հաստատել՝ Կապնվեք Մեզ Հետ:

Խնդրում ենք նկատի ունենաք:
Եթե կարծում եք, դուք ունեք հաշիվներ, որ չեն հայտնվի ձեր որոնման արդյունքներում, խնդրում ենք վերադառնաք մեր կայքը ավելի ուշ, քանի որ անուններ մշտապես են ավելացվում հոն: Դուք հավանաբար նաև կարող էք որոնել այն անվանբ ու հասցեյով, որն ունեցել էք այն ժամանակ երբ դուք դեր ևս հաշիվ էք ունեցել նրանց մօտ. Որոնեք հիմա տեսնելու, եթե Կալիֆորնիայի Վերահսկիչի Գրասենյակն նրա մօտ ունե լքված գույք՝ ձեզ համար.

Վերստին վերեւ գնալ

Ինչպե՞ս եմ ես Պահանջելու գույք որը Ձեզ է ուղարկվել:

Դուք պետք է հայցով դիմում ներկայացնեք Կալիֆորնիայի Վերահսկիչի Գրասենյակին՝ կցելով ապացույց՝ Ձեր սեփականության վերաբերյալ:

Վերստին վերեւ գնալ

Արդյոք Նման բանի համար վճարում առաջադրվո՞ւմ է:

Եթե Դուք ուղղակիորեն մեզ էք դիմում

Ո'չ: Կալիֆորնիայի Վերահսկիչի Գրասենյակի լքված գույքերի գործընթացներն անցկացնում են անվճար.
Սեփականատերերը կամ ժառանգները կարող են իրենց սեփականությունը ուղղակիորեն մեզնից պահանջել՝ առանց որևէ ծառայության վճարումի.

Եթե Դուք ներկայացվում էք քննիչի միջոցով

Այո: Քննիչները (երբեմն անվանում են Ասեթ Յայտնողներ կամ ժառանգը Գտնողներ) կարող են Ձեզնից վճարում պահանջել: Օրենքի դեմ է որ քննիչներն գույքի արժեքից 10 տոկոսից ավելի գին պահանչեն իրենց ծառայության համար: (Կալիֆորնիայի օրենսգրքի Քաղաքացիական դատավարության, Բաժին 1582 ) չկան վճարի սահմանափակումներ Վարչաշրջանի Probated գույքի պահանջների նկատմամբ:

Վերստին վերեւ գնալ

Տոկոսային շահ ստանալո՞ւ եմ այն ժամանակամիջոցի համար, որ իմ գույքն մնացել է Կալիֆորնիայի Վերահսկիչի Գրասենյակում:

Ո 'չ: Կալիֆորնիայի լքված գույքի օրենքի հիմամբ-- փոփոխված Օգոստոս 2003-ին—վերացնում է նման տոկոսների վճարումը: Խնդրում ենք տեսնել լքված գույքի օրենքն ու կանոնները: (Կալիֆորնիայի օրենսգրքի Քաղաքացիական դատավարության, Բաժին 1540(c))

Վերստին վերեւ գնալ

Որևէ շահ ակնկալելո՞ւ եմ ձեր մօտ պահվող իմ շահույթաբաժիններին վրա:

Գույքի սեփականատերը կամ ժառանգորդը օգտվելու է ցանկացած կորպորատիվ գործողություններից, ինչպիսիք են շահաբաժիններ, միաձուլումների և ֆոնդային բաժանումներ, թողարկող ընկերության կողմից, երբ նրա գույքն պահվում է Նահանգային Վերահսկիչի Գրասենյակին մօտ:

Եթե ձեր արժեթղթերը վաճառվել են, ինչպես պահանջվում է Կալիֆորնիայի Լքված Գույքերի օրենքով, ապա դուք իրավունք ունեք ստանալ նրանց վաճառքից գոյացած զուտ եկամուտները, շահաբաժինները, տոկոսները, կամ այլ increments-ները, նախքան անոնց վաճառքի ենթարկվիլը:

Վերստին վերեւ գնալ

 

Վերադառնալ դեպի.-