California State Controller's seal

Para sa mga Mamimili Tungkol sa mga Imbestigador

Ipinayo ng ahensiyang nagpoprotekta sa mga mamimili na ang lehitimong mga negosyo ay hindi umaasang mabayaran hanggang ang ari-arian ay maibabalik sa may-ari. Ang may-ari ay dapat maging mapanghinala kung ang Imbestigador ay humihingi ng pera bago matanggap ng may-ari ang ari-arian o kung ang kabayaran ay hindi batay sa porsiyento ng halaga ng ari-arian na maibabalik sa may-ari. Para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa Mga Halaga ng Sinisingil ng Imbestigador

Ano ang Isang Imbestigador?

Ang mga Imbestigador (kung minsan ay tinatawag na Asset Locators / Tagahanap ng Ari-arian o Heir Finders/ Tagahanap ng mga Tagapagmana) ay mga indibidwal o kumpanyang nag-aalok na magsampa ng paghahabol para sa mga hindi pa nababawing ari-arian para sa nag-aangking may-ari o mga tagapagmana. Labag sa batas para sa mga Imbestigador na maningil nang higit sa 10% ng halaga ng ari-arian na maibabalik sa inyo. (California Code of Civil Procedure Section 1582)

Walang limitasyon sa mga isisingil ng isang Imbestigador na magsasampa para sa mga may-ari o tagapagmana ng County Probated Estates.

pabalik sa itaas

Puwede Ba Akong Magsalansan Ng Kahilingan Para Sa Aking Ari-arian Pagkatapos Nang Pumirma Ng Kontrata Sa Imbestigador?

Maaaring magsalansan ng kahilingan ang may-ari ng ari-arian para sa kanilang ari-arian kahit kailanman. Gayunman, iyong kontrata ay isang kasunduan sa pagitan ng may-ari at ng imbestigador at maaari na may karapatan ng pagbayad  na mapapatupad  ng imbestigador sa iyo para sa halaga na nakasulat sa kontrata.

Kung makatanggap kami ng kahilingan para sa ari-arian galing sa iyo at sa Imbestigador, isasauli ang iyong ari-arian sa iyo, kung mapasiya namin na ikaw ang may-ari na may karapatan, maliban kung kumilos na kami tungkul sa kahilingan na nasalansan na ng Imbestigador. Kung masauli ang iyong ari-arian, hindi ibig sabihin na may posisyon kami na mabisa ang kontrata o na may karapatan ang imbestigador sa pagbayad ng nagawa na mga serbisyo. Ang bagay ay isang bagay sa pagitan mo at sa Imbestigador.

pabalik sa itaas

May Bayad ba ang Pagpapaproseso ng Aking Account sa Isang Imbestigador?

Oo. Ang mga Imbestigador (minsan ay tinatawag na Asset Locators/Tagahanap ng Ari-arian o Heir Finder/Tagahanap ng Tagapagmana) ay malaman na maniningil sa inyo bayad. Labag sa batas para sa mga imbestigador na maningil ng mahigit sa 10% ng halaga ng ari-arian na maibabalik sa inyo. (California Code of Civil Procedure Section 1582).

Maaari kayong direktang maghabol ng inyong ari-anan nang LIBRE sa Opisina ng Contoller ng Estado ng California. Simulan na ang inyong paghahanap ngayon

pabalik sa itaas

Ibalik kay: