Thông Tin Dành Cho Người Tiêu Dùng Về Các Điều Tra Viên

Các cơ quan bảo vệ quyền của người tiêu dùng thường khuyên rằng những công ty điều tra hợp pháp sẽ không yêu cầu khách hàng phải trả phí cho đến khi nào tài sản đã được hoàn lại cho chủ sở hữu. Các chủ sở hữu nên nghi ngờ những Điều Tra Viên nào yêu cầu trả phí trước khi tài sản đã đến tận tay chủ sở hữu, hoặc đòi phí khác ngoài phí tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị tài sản sẽ được hoàn lại cho chủ sở hữu. Để biết thêm chi tiết về Các Lệ Phí Phải Trả Cho Điều Tra Viên

'Điều Tra Viên' Là Gì

Các Điều Tra Viên' (còn được gọi là Người Tìm Tài Sản hay Tìm Người Thừa Kế) là những cá nhân hay công ty chuyên nộp đơn xin tài sản vô thừa nhận thay mặt cho người mà họ cho là chủ sở hữu hay người thừa kế của chủ sở hữu. Theo luật pháp, các Điều Tra Viên không được phép lấy phí nhiều hơn 10% giá trị của tài sản được hoàn trả cho quý vị. (Mục 1582, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự của California)

Luật pháp không giới hạn mức lệ phí trong trường hợp Điều Tra Viên nộp đơn xin thay mặt cho các chủ sở hữu hay người thừa kế Di Sản Do Quận Chứng Thực và Xử Lý.

trở lại phần trên cùng

Tôi Có Thể Tự Nộp Đơn Xin Được Hoàn Lại Tài Sản Của Tôi Sau Khi Đã Ký Hợp Đồng Với Điều Tra Viên Không?

Chủ sở hữu của tài sản có thể nộp đơn xin được hoàn lại tài sản của mình vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hợp đồng giữa quý vị và điều tra viên là một thỏa thuận có giá trị ràng buộc và điều tra viên có thể có quyền hợp pháp đòi quý vị trả cho họ số tiền quy định trong hợp đồng.

Nếu chúng tôi nhận đơn xin hoàn lại tài sản từ cả quý vị cũng như một điều tra viên, và nếu xác định được rằng quý vị là chủ sở hữu chính đáng, chúng tôi sẽ hoàn trả tài sản trực tiếp cho quý vị trừ phi đã hoàn trả tài sản theo đơn xin của điều tra viên trước đó. Việc hoàn trả tài sản của quý vị không có nghĩa là chúng tôi có ý kiến gì về giá trị của hợp đồng giữa quý vị và điều tra viên, hoặc về vấn đề điều tra viên có quyền đòi phí cho các dịch vụ đã cấp hay không. Đó là những vấn đề riêng giữa quý vị và điều tra viên.

trở lại phần trên cùng

Tôi Có Phải Trả Phí Khi Điều Tra Viên Giúp Xử Lý Đơn Xin Của Tôi Không?

Có. Các Điều Tra Viên (còn được gọi là Người Tìm Tài Sản hay Tìm Người Thừa Kế) có thể yêu cầu quý vị trả phí. Theo luật pháp, các điều tra viên không được phép lấy phí nhiều hơn 10% giá trị của tài sản được hoàn trả cho quý vị. (Mục 1582, Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự của California).

Quý vị có thể tự nộp đơn MIỄN PHÍ nếu làm việc trực tiếp với Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang California
Bắt đầu tìm kiếm bây giờ

trở lại phần trên cùng 

 

Trở lại: