California State Controller's seal

Mga Batas at Mga Alituntunin

Sino ang Aking Kokontakin Kung Gusto Kong Magsampa ng Petisyon sa Ilalim ng California Code Of Civil Procedure Section 1355 O Magbigay ng mga Ibang Legal na Dokumento?

Ang mga petisyon, mga abiso ng pagdinig, at pagbibigay ng mga ibang legal na dokumento ay dapat ipadala sa:

California State Controller's Office
Legal Division
300 Capitol Mall, Suite 1850
Sacramento, CA 95814
(916) 445-3028

Ibalik kay: