California State Controller's seal

Tungkol sa Programa ng Hindi pa Nababawing Ari-arian

Ano ang Hindi pa Nababawing Ari-arian?

Ang ibig sabihin ng Hindi pa Nababawing Ari-arian sa pangkalahatan ay anumang pinansiyal na ari-arian na naiwang hindi aktibo ng may-ari sa loob ng itinakdang panahon ng batas, na sa karaniwan ay tatlong taon. HINDI kasali ang ari-ariang lupa sa Hindi pa Nababawing Ari-arian ng Batas ng California.  Karaniwan ding hindi kabilang ang hindi pa nagamit na mga gift certificates sa hindi pa nababawing ari-arian at hindi naipadala sa Estado bilang hindi pa nababawing ari-arian. Ang mga pinakakaraniwang klase ng Hindi pa Nababawing Ari-arian ay:

 • Mga account sa bangko at mga nilalaman ng safe deposit box
 • Mga stock, mutual fund, bond at dibidendo
 • Mga hindi naipagpapalit ng mga cashier's check at money order
 • Mga sertipiko ng deposito
 • Nag-mature o naaabot na ang wastong panahong ng pagbabayad o mga naihinto nang polisa sa seguro
 • Mga ipinamana
 • Mga interes sa mineral at kabayaran sa royalty (porsiyentong kita sa isang nilikha) 
 • Mga trust fund at mga escrow account

pabalik sa itaas

Paano Nakukuha ng Estado ang Hindi pa Nababawing Ari-arian?

Ang Batas ng California sa Hindi pa Nababawing Ari-arian ang nag-uutos sa mga korporasyon, negosyo, asosasyon, pinansiyal na institusyon at mga kumpanya ng seguro (na tinutukoy bilang mga "Holder" o “Humahawak”) na taunang iulat at ihatid ang ari-arian sa Opisina ng Controller ng Estado pagkatapos na walang aktibidad sa account o kontak sa may-ari sa loob ng panahong itinakda ng batas ---karaniwan ay tatlong (3) taon. Madalas, ang pakikipag-ugnayan ay nawawala kapag nakakalimutan ng may-aring may account siya, lumipat o hindi nag-iwan ng address, o ang itinalagang pagpapadalhan ay nagpaso na. Sa ibang mga kaso, namatay ang may-ari at walang alam ang tagapagmana sa ari-arian.

pabalik sa itaas

Paano Ko Mapipigilan Ang Paglipat Ng Ari-arian Sa Opisina Ng Kontroler Ng Estado?

Maraming maaaring magawa para mapigil mo ang paglipat ng ari-arian sa Estado:

 • I-kash mo ka-agad ang iyong tseke ng dibidendo, interes, o pagsasauli ng kuwaltang ibinayad.
 • Magtago ng tamang-tama na mga ulat na nauukol sa pananalapi at tingnan mo taun-taon.
 • Magpanatili ng kilos sa mga akawnt taun-taon.
 • Magbigay sa iyong samahang nauukol sa pananalapi ng iyong unang kontak, pangalawang kontak o ang pangalan ng kontak ng tagamana.
 • May-kaalaman ka tungkul sa iyong mga akawnt.
 • Sumagot ka-agad sa lahat ng mga pabatid galing sa negosyo o sa Opisina ng Kontroler ng Estado na malilipat na ang iyong ari-arian sa estado kung hindi ka tumawag sa negosyo sa loob ng nakasulat na panahon.

pabalik sa itaas

Anong Mangyayari sa mga Nilalaman ng Aking Safe Deposit Box Kung Hindi Nabayaran ang Aking Taunang Babayarin sa Safe Deposit Box?

Ang mga nilalaman ng inyong safe deposit box ay iuulat sa Opisina ng Controller ng Estado pagkatapos ng tatlong taon na wala kayong komunikasyon sa bangko. Pagkatapos mailipat ang mga nilalaman sa Opisina ng Controller ng Estado, maaari silang maipagbili sa subastahan 18 buwan pagkatapos ng itinakdang panahon ng pagreport ng safe deposit box sa Opisina ng Controller ng Estado. (California Code of Civil Procedure Section 1563(a))

Ang netong kita mula sa halagang pinagbentahan ay mapupunta sa account ng inyong pangalan, maibabawas ang anumang babayrin sa bangko, at mababayaran kapag nakapagsumite na tunay na paghahabol. Ang mga ari-ariang may kinalaman sa militar na kasaysayan ng California ay itatago sa  California State Military Museum. Ang ari-ariang walang komersiyal na halaga ay maitatago ng di kukulangin sa 18 buwan na pagkalipas nito ay maaaring sisirain. (California Code of Civil Procedure Section 1565)

pabalik sa itaas 

Anong Mangyayari sa Aking mga Account na Pamumuhunan (hal., Mga Stock, Bond, Mutual Fund) Kung Wala Kaming Komunikasyon ng Aking Broker o ang Kumpanyang Pinamuhunanan ng Aking mga Pondo?

Ang inyong account ng pamumuhunan ay maililipat sa Opisina ng Controller ng Estado, na ipinag-uutos ng batas na ibenta ang mga seguridad, nang hindi bababa sa 18 buwan at hindi tatagal ng 20 buwan, pagkalipas ng itinakdang panahon para sa pag-uulat ng mga seguridad sa Opisina ng Controller ng Estado . Ang mga netong kinita ay idedeposito sa isang account sa inyong pangalan hanggang sa panahon na nakapagsumite ng karapatdapat na paghahabol.(California Code of Civil Procedure Section 1563 (b))  

pabalik sa itaas

Bakit May Batas sa Hindi pa Nababawing Ari-arian ang California?

Ang Batas sa Hindi pa Nababawing Ari-arian ay ipinasa upang maprotektahan ang mga mamimili. Hinahadlangan nito ang mga negosyo na may hindi pa nababawing ari-arian na itago ang inyong pera at gamitin ito bilang kita sa negosyo. Ang batas ay nagbibigay sa mga mamamayan ng California ng solong dudulugan, ang Opisina ng Controller ng Estado, upang tingnan ang hindi pa nababawing ari-arian na maaaring iniulat ng mga negosyo sa buong bansa at binibigyan kakayahan ang estado na ibalik ang ari-arian, o ang kitang naipon mula sa anumang legal na kautusabg pagbebenta ng ari -arian, sa tama nitong nagmamay-ari o sa kanilang mga tagapagmana.

pabalik sa itaas

Ano ang mga Isinasagawang Pagsisikap sa Paghahanap ng mga May-ari?

Lahat ng mga “Humahawak” (mga korporasyon, negosyo, asosasyon, pinansiyal na institusyon at mga kumpanya ng seguro) ng mga Hindi pa Nababawing Ari-arian ay inuutusan ng batas na nagsagawa ng mga pagsusumikap na makipag-ugnayan sa mga may-ari bago iulat ang kanilang ari-arian sa Opisina ng Controller ng Estado. Ang mga Humahawak ay kinakailangang magpadala ng abiso sa huling napag-alamang address ng may–ari na nagpapaalam sa may-ari na ang account ay ililipat na sa Opisina ng Controller ng Espara sa ligtas na pagtatago kung ang may-ari ay hindi sila tinawagan at ipaalam sa kanila ng may-ari kung ano ang gusto nilang gagawin sa kanilang ari-arian.

Para sa Hindi pa Nababawing Ari-arian na natanggap mula 1990-2007, ang Opisina ng Controller ng Estado, ayon sa batas, ay pinahihintulutang ipaalam sa mga may-ari lamang na ang address ay iniulat ng negosyo na iba sa address ng may-ari na nasa file ng Franchise Tax Board. Ang pagbabawal na ito ay epektibong pinagbabawalan ang Opisina ng Controller ng Estado sa pagtatawag sa halos 80% ng mga may-ari. Ang  Opisina ng Controller ng Estado ngayon ay babalik sa ari-ariang ito at pag-aabiso nang walang pagbabawal, lahat ng may mga may-ari na aming nalaman ang kasalukuyang address sa pamamagitan ng Franchise Tax Board.

Nagsimula noong 2008, ang Opisina ng Controller ng Estado ay nakapagpadala sa lahat ng may-ari ng mga abiso na ang ari-arian ay maaari nang mailipat sa Estado. Ang mga abisong ito ay naipapadala bago mailipat ang ari-arian na nagbibigay sa mga may-ari ng pagkakataon na direktang mabawi ang kanilang ari-arian mula sa negosyong nakahawak ng ari-arian.

pabalik sa itaas

Inyo bang Kinokontak ang mga Tagapagmana Kung Pumanaw na ang May-ari ng Hindi pa Nababawing Ari-arian?

Hindi. Iniuulat lamang ng mga negosyong nag-uulat  ang pangalan ng may-ari ng hindi pa nababawing ari-arian.  Wala kaming kakayahan na matukoy kung ang may-ari ay pumanaw na o kung sino ang karapat-dapat na tagapagmana.  Amin inirerekomenda ang paghahanap ng ari-arian para sa mga pangalan ng sinumang maaaring pinangalanan kayong tagapagmana.  Kung kayo ay isang tagapagmana, maaari kayong magsumite ng paghahabol para sa ari-arian.

pabalik sa itaas

Paano Ko Malalaman Kung Ako ay May Hindi pa Nababawing Ari-arian?

Ang mga may-ari o mga tagapagmana ay maaaring direktang maghanap ng kanilang ari-arian sa Web site ng Opisina ng California Controller ng Estado at magsampa ng pag-aangkin nang libre. Ang posibleng pagmamay-ari ay maaaring makita kung ang impormasyong inyong ibibigay ay magdudulot ng pagtutugma. Mahalagang tandaan na maraming tao ang maaaring magkaroon ng parehong pangalan, kaya ang ari-ariang nakalista ay maaaring hindi sa inyo. Malalaman namin ang inyong pagmamay-ari sa mga dokumentasyon na inyong ibibigay kung inyong ipadadala ang pag-aangkin.

Simulan ang Inyong Paghahanap upang malaman kung may hinawakan ang Opisina ng Controller ng Estado na Hindi pa Nababawing Ari-arian para sa inyo.

pabalik sa itaas

Saan Ako Maghahanap para sa Hindi pa Nababawing Ari-arian na Hinahawakan ng mga Ibang Estado?

Maaari kang magsimulang maghanap para sa Hindi pa Nababawing Ari-arian na hawak ng mga ibang estado sa website ng National Association of Unclaimed Property Administrators (NAUPA).

pabalik sa itaas

Ipinahayag ng Negosyong Kinaroroonan ng Aking Account na Wala na Silang Rekord Nito. Anong Gagawin Ko?

Humanap ng anumang pahayag o orihinal na dokumento mula sa account at ipakilala ito sa negosyo o pinansiyal na institusyon para sila ang mananaliksik. Kung ipinagpipilitan ng institusyon na hindi nila mahanap ang talaan ng inyong account. Kontakin Kami.

Tandaan:
Kung naniniwala kang mayroon kang mga account na hindi lumilitaw sa resulta ng inyong paghahanap, mangyaring bumalik sa aming site sa ibang araw dahil ang mga pangalan ay patuloy na idinaragdag sa aming database ng Hindi pa Nababawing Ari-arian. Maaari rin kayong maghanap sa ilalim ng pangalan at/o address ninyo sa mga panahong may account kayo. Maghanap na ngayon upang malaman kung may hinawakan ang Opisina ng Controller ng Estado na Hindi pa Nababawing Ari-arian para sa inyo.

pabalik sa itaas

Paano Ko Hahabulin ang Ari-ariang Ipinadala sa Inyo?

Kailangan ninyong magsampa ng pag-aangkin ng may katibayan ng pag-aari upang mabawi ang inyong ari-arian mula sa Opisina ng Controller ng Estado.

pabalik sa itaas

May Bayad ba?

Kung direkta kayong magsasampa sa amin

Hindi. Ang Opisina ng Controller ng Estado ay nagpoproseso ng pag-aangkin ng Hindi pa Nababawing Ari-arian nang libre.
Ang mga may-ari o tagapagmana ay maaaring umangkin nang direkta ang kanilang ari-arian sa amin nang walang singil o bayad para sa serbisyo.

Kung kinakatawan kayo ng isang Imbestigador

Oo. Ang mga Imbestigador (minsan ay tinatawag na Asset Locators/Tagahanap ng Ari-arian o Heir Finder/Tagahanap ng Tagapagmana) ay malaman na maniningil sa inyo bayad. Labag sa batas para sa mga imbestigador na maningil ng mahigit sa 10% ng halaga ng ari-arian na maibabalik sa inyo. ((California Code of Civil Procedure, Section 1582) Walang limitasyon sa paniningil para sa mga pag-aangkin sa Country Probated Estate.

pabalik sa itaas

Mababayaran ba Ako ng Interes sa Ari-arian para sa Panahon ng Pagkakahawak ng Opisina ng Controller ng Estado?

Ang Batas ng California sa Hindi pa Nababawing Ari-arian ay pinasinayaan noong Agosto 2003 upang alisin ang bayad sa interes. Manyaring sumangguni sa Batas at mga Regulasyon sa Hindi pa Nababawing Ari-arian. (California Code of Civil Procedure, Section 1540(c))

pabalik sa itaas

Karapatdapat ba Ako sa Anumang Dibidendo O mga Paghahati ng Stock Para sa mga Seguridad Ko Habang ang mga Ito ay Nasa Kamay ng Inyong Opisina?

Ang may-ari o ang tagapagmana ng ari-arian ay karapatdapat sa mga benepisyo mula sa anumang kilos ng kumpanya, tulad ng mga dibidendo, pagkakaisa, at hatian ng stock---na kinuha ng naglalabas na kumpanya habang ang stock ay kasalukuyang nasa kamay ng Opisina ng Controller ng Estado para sa ligtas na pagtatago.

Kung ang inyong mga seguridad ay naibenta na tulad ng ipinagbibilin ng Batas sa Hindi pa Nababawing Ari-arian ng California, kung ganun kayo ay may karapatang makatanggap ng mga netong kita ng pinagbentahang halaga at mga dibidendo, interes o iba pang kita na kinita bago namin nabenta ang mga seguridad.

pabalik sa itaas

 

Ibalik kay: