California State Controller's seal

May limitasyon ba sa panahon para angkinin ang aking ari-arian?

Wala, walang limitasyon para sa pagsasampa ng isang pag-angkin. Ang kuwenta ng hindi inangkin na ari-arian ay hinahawakan nang panghabang-buhay para sa may-ari, o sa mga tagapagmana ng may-ari, hanggang ang pag-angkin ay natanggap at nabayaran.

Saan ko ipapadala ang aking pag-angkin?


Ipakoreo ang kinumpletong pormas ng pag-angkin at mga dokumento sa sumusunod na address:

Unclaimed Property Division
P.O. Box 942850
Sacramento, CA 94250-5873

Paano ko malalaman kung natanggap ninyo ang aking pag-angkin?

Kung ang inyong pag-angkin ay natanggap sa aming opisina, kayo ay papadalhan ng “resibo sa pag-angkin na sulat” na nagpapakita sa petsa na natanggap ang pag-angkin.

Gaano katagal para maproseso ang aking pag-angkin?

Ang bawat umaangkin ay dapat magbigay ng dokumentasyon na nagpapatibay sa impormasyon na iniulat ng may hawak (halimbawa, numero ng Social Security at/o address) upang maproseso at mabayaran ang pang-angkin. Ang mga simpleng pag-angkin ng pera ay maaaring maproseso sa loob ng 30 hanggang 60 araw. Ang mga ibang pag-angkin na may kinalaman sa mga ari-ariang pananalapi ay karaniwang naproproseso sa loob ng 180 araw. Gayunman, kinakailangan ang karagdagang panahon para maproseso ang mga pag-angkin na seguridad dahil dapat repasuhin ng dibisyon ang anumang mga pagsasama ng korporasyon, pagkakamit, dibidendo, at iba pang mga aksiyon ng korporasyon na nakakaapekto sa halaga ng pag-angkin. Mangyaring maghintay ng karagdagang 90 hanggang 180 araw upang makumpleto ang pagbibigay ng halaga na ito.

Mababayaran ba ako ng tubo sa ari-arian para sa panahon na hinawakan ng Kontroler ang ari-arian?

Ang Assembly Bill 1756 ay naisabatas noong Agosto 11, 2003 at inalis nito ang pagbabayad ng tubo sa mga paghabol ng hindi inangkin na ari-arian. Mangyaring sumangguni sa Batas at Mga Regulasyon ng Hindi Inangkin na Ari-arian (Setyembre 2003), Seksiyon CCP 1540(c).

Ano ang mga institusyon na pinamamahalaan ng Batas ng Hindi Inangkin na Ari-arian?

Ang mga institusyong pinamamahalaan ng Batas ng Hindi Inangkin na Ari-arian ay mga bangko, mga asosasyon ng ipon at utang, unyon ng kredito, kompanya ng seguro, kagamitan, asosasyon ng negosyo, at iba pang mga organisasyon o taong nagtataglay ng ari-arian na isinasailalim ng batas.

Paano ko hahanapin ang aking mga kuwenta kung sasabihin ng negosyo o institusyong pampinansiyal na sila ay wala nang rekord ng kuwenta?

 • Hanapin ang anumang mga ulat o orihinal na dokumento na tinatanong at iprisinta ang mga ito sa institusyong pangnegosyo o pampinansiyal para masaliksik.
 • Kung igiit ng institusyon na hindi nito mahanap ang rekord ng inyong kuwenta, tawagan ang aming libreng-linyang numero sa Estados Unidos, (800) 992-4647, at hilingin na ang inyong pangalan ay sasaliksikin. Ang numero para sa mga tumatawag sa labas ng bansa ay (916) 323-2827. Maaari rin kayong magpadala ng e-mail sakontakin ang UCP. Ang aming rekord ay binabago araw-araw at, kung ang inyong pangalan ay hindi lumilitaw, mangyaring tawagan kami pana-panahon.

Bilang karagdagan, ang Web site na ito ay nagkakaloob ng database upang kayo ay makapagsagawa ngpaghahanap ng ari-arian online. Ang site na ito ay binabago linggu-linggo.

Paano ko makukuha ang aking pera kung mayroon akong tseke ng kahero na lampas na ang petsa, isang money order, o anumang hindi kinuwartang tseke na hindi tinanggap ng bangko?

 • Kontakin ang aming opisina upang mapadalhan kayo sa koreo ng isang pormas ng pag-angkin na ginagawang manwal. Ang libreng-linyang numero sa mga tumatawag so loob ng Estados Unidos ay (800) 992-4647. Ang numero para sa mga tumatawag sa labas ng bansa ay (916) 323-2827. Maaari rin kayong magpadala ng e-mail sa kontakin ang UCP.
 • Dapat kumpletuhin ninyo ang pormas ng pag-angkin, magbigay ng katunayan ng pagkakakilanlan, maglakip ng orihinal na hindi pa kinuwartang tseke, at ipadala ang inyong pag-angkin sa pamamagitan ng sinertipikahang sulat sa address na nakalista sa pormas. Kung walang orihinal na hindi pa kinuwartang tseke, ang karagdagang dokumentasyon ay kinakailangan upang beripikahin ang mga pag-angkin para sa mga instrumentong maaring maililipat ang pagkamay-ari. Kayo ay kakailanganing magbigay ng iba pang makukuhang dokumentasyon kasama ang pormas na Deklarasyon ng Pagkawala. Mangyaring kontakin ang Dibisyon ng Hindi Inangkin na Ari-arian sa pamamagitan ng telepono sa (916) 323-2827 para sa mga karagdagang instruksiyon.
 • Mag-iwan ng mga kopya para sa inyong mga rekord.

Ano ang mangyayari sa mga laman ng aking kahong panligtas ng deposito kung hindi ko mababayaran ang mga taunang bayad ng kahong panligtas ng deposito?

Ang mga nilalaman ng inyong kahong panligtas sa deposito ay ililipat sa Kontroler ng Estado pagkatapos ng tatlong taon, at lahat na aytem na may halagang pera ay ipagbebenta sa subastahan. Ang mga kita mula sa pinagbentahan ay mailalagay sa kuwentang nakapangalan sa inyo, ibabawas ang anumang lien ng bangko, at mababayaran kung kayo o ang inyong mga tagapagmana ay magsumite ng pag-angkin.

Ano ang mangyayari sa aking mga kuwentang puhunan (halimbawa, mga sapi, bono, mutual funds) kung hindi ko mapapanatili ang kontak sa aking broker o ang kompanya kung saan nakapuhunan ang aking mga pondo?

Ang inyong mga kuwentang puhunan ay maililipat sa Opisina ng Kontroler sa Estado, na inaatasan ng batas na magbenta ng mga seguridad sa loob ng dalawang taon ng pagkatanggap. Ang mga kita mula sa mga pinagbentahan ay ilalagay sa kuwentang nakapangalan sa inyo hanggang sa dumating ang panahon na kayo o ang inyong mga tagapagmana ay magsumite ng balidong pag-angkin.

Paano ang pagbayad ng mga kuwentang sapi?

Ang Batas ng Hindi Inangkin na Ari-arian sa California (Seksiyon 1563) ay inaatasan ang Kontroler ng Estado na magbenta ng mga seguridad sa loob ng dalawang taon ng pagkapadala sa aming opisina. Kung ang mga seguridad ng mga umaangkin ay nabenta na, ang umaangkin ay makatatanggap ng halaga sa merkado sa panahon ng pagbenta. Kung ang mga seguridad ng umaangkin ay sertipikong pormas, makatatanggap ang umaangkin ng mga sertipiko at anumang kinitang mga dibidendo.

Bakit mas natatagalan ang pagtanggap ng bayad sa inaangking mga seguridad?

Ang mga pag-angkin ng seguridad ay mas matagal na iproseso para bayaran dahil ang mga ito ay lalong komplikado kaysa mga pag-angkin na kuwarta.

Ang estado ay obligadong magbayad sa may-ari o tagapagmana ng kasalukuyang halaga ng seguridad o ng presyo kung magkano naibenta ang mga seguridad. Ang aming opisina ay may awtorisasyon upang magbenta ng mga seguridad pagkatapos hawakan ang mga ito sa isang taon. Bukod sa mga sertipiko sa sapi o ang mga kinita sa pagbenta, ang may-ari o tagapagmana ay mabebenepisyuhan din mula sa anumang mga aksiyon na isinagawa ng nag-iisyung kompanya habang hinahawakan ng Estado ang saping-puhunan, kagaya ng mga dibidendo, pagsasama, paghihiwalay, at pagpapanibago. Samakatuwid, ang mga pag-angkin ng seguridad ay nangangailangan nang malawak na pananaliksik at mga kalkulasyon na hindi kinakailangan para sa mga pag-angkin ng pera.

Pinakahuli, kung may kasamang mga sertipikong saping-puhunan ang isang pag-angkin, ang mga sertipiko ay dapat ipadala sa isang ahenteng maglilipat, na responsable para sa pag-iisyu ng mga bagong sertipiko. Ang mga ahenteng maglilipat ay mga pribadong kompanya na hindi kaanib ng Opisina ng Kontroler sa Estado.

Paano ko maaangkin muli ang aking ari-arian kapag ito ay naiulat na sa Kontroler ng Estado?

 • Upang maangkin muli ang inyong ari-arian, kayo ay dapat magharap ng pag-angkin sa Opisina ng Kontroler sa Estado. Para sa bawat pag-angkin, kinakailangan ang kopya ng inyong kard ng Social Security at pagkakakilanlan na may retrato. Para sa mga pag-angkin na may kinalaman sa mga orihinal na instrumento (i.e. passbook, sertipiko ng sapi, money order, tseke ng kahero). Dapat isumite ang instrumento kasama ang inyong pag-angkin.
 • Maaaring kailangan kayong magsumite ng ebidensiya ng pagmamay-ari, kagaya ng sertipiko ng kapanganakan, isang Talaan ng Pagigjng Tagapagmana (a Table of Heirship), o iba pang mga dokumento upang patunayan ang inyong pagmamay-ari.
 • Ipadala ang lahat na mga dokumento sa sumusunod na address:

Unclaimed Property Division
P.O. Box 942850
Sacramento, CA 94250-5873

Maaari bang elektronikong maililipat ang aking mga pondo sa aking kasalukuyang kuwenta sa bangko?

Hindi, hindi maililipat ng Opisina ng Kontroler sa Estado ang mga pondong galing sa hindi inangkin na mga ari-arian sa inyong kasalukuyang kuwenta sa bangko.

Maaari ko bang angkinin ang lahat ng mga pondo sa isang kuwenta na may kasamang ibang may-ari?

Kung kayo ay magharap ng pag-angkin na may kasamang ibang may-ari, ang pagbayad ng pag-angkin ay batay kung paano naitatag noong umpisa ang pagmamay-ari ng ari-arian.

 • Kung ang mga may-ari ay nakalistang magkasamang umuupa, bawat may-ari ay may karapatan sa kalahati ng ari-arian o maaaring angkinin ng parehong may-ari ang buong ari-arian na magkasama. Kung isa sa mga may-ari ay namatay, ang ibang may-ari ay may karapatan sa buong ari-arian.
 • Kung ang mga may-ari ay nakalistang may-ari/may hawak, bawat may-ari ay may karapatan sa kalahati ng ari-arian o maaaring angkinin ng parehong may-ari ang buong ari-arian na magkasama. Kung isa sa mga may-ari ay namatay, ang ibang may-ari ay may karapatan sa buong ari-arian.
 • Kung ang ari-arian ay nakalistang “at/o,” babayaran namin ang buong halaga ng ari-arian sa sinuman na magharap ng pag-angkin.

Kung nais kong magsampa ng petisyon sa ilalim ng California Code of Civil Procedure §1355 o maghatid ng ibang legal na dokumento, sino ang maaari kong tawagan?

Ang mga petisyon, paunawa ng pagdinig at paghatid ng iba pang mga dokumento ay dapat ipadala sa:

State Controller's Office
Legal Division
300 Capitol Mall, Suite 1850
Sacramento, CA 95814
(916) 445-3028

Kung nagpalit ako ng pangalan, anong klaseng mga dokumento ang maaaring tatanggapin na katunayan upang angkinin ang ari-ariang nasa pangalan ko dati?

Kailangan ninyong patunayan na kayo ang taong nakapangalan sa kuwenta. Ang mga sumusunod na halimbawa ng dokumento ay maaaring gamitin upang patunayan ang inyong dating pangalan:

 • Sertipiko ng Pagpapakasal
 • Atas ng Diborsiyo
 • Dokumento ng korte na nagpapakita ng pagpalit ng pangalan
 • Mga dokumento ng pagiging mamamayan
 • Mga papeles ng pag-ampon
 • Binagong sertipiko ng kapanganakan
 • Kard sa Social Security
 • Lisensiya sa pagmamaneho
 • Pasaporte