California State Controller's seal

Tungkol sa Paghahabol

Sino Ba Ang Tatawagan Ko Kapag May Natanggap Ako Ng Pabatid Na Ililipat Ang Aking Ari-arian Sa Estado?

Bago malilipat ang ari-arian sa estado, magpapadala ng pabatid ang Opisina ng Kontroler ng Estado sa lahat ng mga may-ari ng ari-arian na may ari-arian sila na may halaga ng $50 o mahigit para ipaalam sa kanila na may ari-arian sila na malilipat sa Estado kung hindi sila magpaalam sa negosyo sa tiyak na petsa. Mag-kasama sa pabatid ng Kontroler ng Estado ang pangalan ng negosyo, impormasyon ng kontak, ang klaseng ari-arin at ang halaga.

Importanteng-importante na kontaking mo ang negosyo bago sa petsa na nakasulat sa pabatid para mapigilan ang paglipat ng ari-arian sa Estado.

Pagkatops ng paglipat ng iyong ari-arian, maaari kang umangkin sa Estado na walang gastos sa iyo. Walang takda ng panahon para sa pangangkin ng iyong ari-arian kapag napadala na sa Estado.

pabalik sa itaas

May Nakatakda bang Haba ng Panahon para sa Pagsasampa ng Pag-aangkin o Paghahabol?

Wala, walang nakatakdang haba ng panahon para makapagsampa ng pag-aangkin o paghahabol. Maaari kang magsampa ng pag-aangkin sa kahit na anong oras pagkatapos na mailipat ang Hindi pa Nababawing Ari-arian sa Opisina ng Controller gn Estado.

pabalik sa itaas

Saan Ako Makakakuha ng Form sa Paghahabol?

Kung naging matagumpay ang inyong paghahanap sa ari-arian, may lalabas na naka-highlight na numero ng Property ID sa Resulta ng Paghahanap sa tabi ng inyong pangalan at address. I-klik ang link ng numero ng Property ID. Ang link na ito ang magdadala sa iyo sa pahina ng Mga Detalye ng Ari-arian. Sa pahinang iyon, makikita mo ang kopya ng Form sa Paghahabol na maaari mong i-print. Tiyaking sundin ang lahat ng mga tagubilin ng Form sa Paghahabol.
Dapat na manotaryuhan ang inyong lagda kung ang inyong hinahabol ay nagkakahalaga ng $1,000.00 o mas mataas. Ang lahat ng mga paghahabol para sa Mga Seguridad o Safe Deposit Box ay dapat na manotaryuhan.

pabalik sa itaas

Paano Ako Magsasampa ng Paghahabol o Pag-aangkin?

Sundin ang mga tagubilin sa Claim Affirmation Form. Tiyaking i-print ang form, lagdaan ito, at ipadala ito sa aming opisina na kasama ang mga kinakailangang dokumentasyon. Ang mga pag-aangkin o paghahabol ay hindi maaaring isumite online, sa pamamagitan ng email, fax o iba pang elektronik na format.
Upang maiwasan ang pagkakaantala sa pagpoproseso at pagbayad ng inyong paghahabol, DAPAT ninyong ipadala sa amin ang mga kopya ng mga kailangang dokumento na nakabalangkas sa tagubilin sa pagsasampa upang matukoy ang tunay na nagmamay-ari. Kung hindi namin matukoy ang katibayan ng pagmamay-ari mula sa mga ebidensiyang inyong ibibigay, tatawagan namin kayo o ibabalik namin ang inyong mga dokumento sa inyo kasama ang isang sulat na nagsasaad kung bakit ang inyong pag-aangkin sa pakete ay hindi maaaring iproseso.

pabalik sa itaas

Makakapagsumite ba Ako ng Paghahabol o Pag-aangkin ng Pakete Online o sa Pamamagitan ng Elektronik?

Hindi. Hindi maaaring isumite ang mga paghahabol online, sa pamamagitan ng email, fax, o iba pang format na elektroniko dahil kailangan namin ang isang orihinal na lagda.

Ipadala ang inyong impormasyon sa pamamagitan ng koreo sa:

State Controller’s Office, Unclaimed Property Division
P.O. Box 942850
Sacramento, CA 94250-5873

pabalik sa itaas

Paano Ako Magsasampa ng Paghahabol sa Ngalan ng May-aring Pumanaw?

Maaari kang magsampa ng paghahabol para sa ari-arian ng isang nagmamay-aring pumanaw na kapag ikaw ang Tagapagmana, Katiwala, o Personal na Kinatawan/Tagapagpaganap/ Tagapangasiwa. Basahin ang tagubilin sa pagsampa sa paghahabol sa ngalan ng pumanaw na may-ari para sa mga kinakailangang dokumentong nagpapatunay sa pagmamay-aari.

pabalik sa itaas 

Paano Ko Mahahabol ang Lahat ng mga Pondo sa Isang Magkasamang Pagmamay-aring Account?

Kung maaari mong angkinin lahat ng mga pondo sa account na magkasamang Pagmamay-ari ay nakadepende kung paano orihinal na itinatag ang pagmamay-ari ng ari-arian. Kapag nagsampa ka ng pag-angkin sa pag-aari na magkasamang pagmamay-ari, pakisama ang lahat ng impormasyon at pangsuportang dokumento na mayroon ka upang ipakita kung paano mo pagma-may-ari ang ari-arian upang mas madali kaming makakagawa ng pagtukoy kung ikaw ang tamang may-ari. Dahil sa mga kasalimuutan ng mga nasabing pag-aari, maaari kaming makipag-ugnayan sa iyo upang humiling ng karagdagang impormasyon.

pabalik sa itaas

Ang Pag-angkin Ba Ay Maaaring Isampa Nang Kasama Ang Ibang May-ari?

Oo, kung lahat ng mga may-ari ay pumirma sa pormularyo ng pag-angkin at isumite ang kailangang dokumentasyon upang patunayan ang pagmamay-ari.

pabalik sa itaas

Ano ang Property Identification Number?

Inirerekomenda namin na ang bawat umaangkin o naghahabol na magtago ng kopya ng “Property Identification Number (o Pagkakakilalang Numero ng Ari-arian)” at ng "Claim Identification Number" (o Pagkakakilalang Numero ng Paghahabol” sa kanyang mga talaan hanggang sa ang pag-aangkin o paghahabol ay ganap nang naproseso. Ang mga numerong ito ay ginagamit ng aming opisina bilang isang sanggunian.

Ang Property ID ay natatanging numero na itinalaga ng aming opisina noong ipinasok ang hindi pa nababawing ari-arian sa aming database. Ang numerong ito ay nakalista sa Pahina ng Mga Resulta ng Paghahanap at ginagamit sa lahat ng mga form, sulat at iba pang komunikasyong may kinalaman sa ari-ariang na hinahawakan ng Opisina ng Controller ng Estado ng California.  

pabalik sa itaas

Ano ang Claim Identification Number?

Inirerekomenda namin na ang bawat umaangkin o naghahabol na magtago ng kopya ng “Property Identification Number (o Pagkakakilalang Numero ng Ari-arian)” at ng "Claim Identification Number" (o Pagkakakilalang Numero ng Paghahabol” sa kanyang mga talaan hanggang sa ang pag-aangkin o paghahabol ay ganap nang naproseso. Ang mga numerong ito ay ginagamit ng aming opisina bilang isang sanggunian.

Ang Claim ID ay natatanging numero na itinalaga ng aming opisina kapag magsusumite kayo ng pag-aangkin sa hindi pa nababawing ari-arian. Ang numerong ito ay naka-print sa Claim Affirmation Form at naka-print sa lahat ng mga liham na ipapadala namin sa inyo tungkol sa pekete ng paghahabol.

pabalik sa itaas

Maaari Ko bang Gagamitin ang Iisang Form ng Pag-aangkin sa Paghahabol ng Iba't-ibang Ari-arian?

Kung ikaw ay umaangkin ng maraming ari-arian, maaari kang mag-file ng isang Claim Affirmation Form at magklakip ng kopya ng “Mga Detalye ng Ari-arian” na pahina para sa bawat karagdagang ari-ariang inyong inaangkin. Kung may maraming nagmamay-ari ng isang ari-arian, dapat na pumirma ng Claim Affirmation Form ang bawat isang may-ari o magsumite ng magkahiwalay na Claim Affirmation Form upang matanggap ng kanyang bahagi sa ari-arian.

pabalik sa itaas

Paano ba ako Alamin Kung Ikaw ang Aking Natanggap na Paghahabol?

Padadalhan kayo ng isang "claim receipt letter (o resibo ng pagkakatanggap ng paghahabol)" na nagpapakita ng araw kung kailan natanggap ng aming opisina ang paghahabol.
O
Kung ang paghahabol ay mapapatunayan at maaaprubahan sa loob ng panahon ng proseso ng pagkakatanggap, kayo ay makakatanggap ng warrant (state check) para sa inyong paghahabol sa halip na sulat ng pagkilalang natanggap ang paghahabol.

pabalik sa itaas

Paano Ko Ipagbibigay-alam ang Pagpalit ng Address?

Kung lumipat kayo sa ibang address pagkatapos ninyong isumite ang paghahabol, mangyaring Kontakin Kami kaagad nang sa ganun ay mababago namin ang aming mga rekord.

pabalik sa itaas

Anong Dokumento ang Kinakailangan Para Ipakita Bilang Katibayan ng Pagpapalit ng Aking Pangalan?

Kailangan mong magbigay ng mga dokumento, tulad ng sertipiko ng kasal o mga dokumento sa korte, na nagpapatunay na ikaw ang taong nakasaad sa account ng hindi pa nababawing ari-arian. Mangyaring sumangguni sa mga tagulibin sa pagsusumite para sa mga detalyadong impormasyon sa mga dokumentong kailangang para mapatunayan ang pagmamay-ari.

pabalik sa itaas

Paano ko mababawi and aking pera kung ako ay mayroong lumang (ilang taon na ang nakakaraan) na Cashier’s check, Money Order o kahit anumang tseke na akin pang pinanghahawakan, subali’t ito ay hind na puwedeng i-kash ng Bangko?

Dapat mong kumpletuhin ang isang Claim Affirmation Form, magbigay ng katibayan ng pagkakakilanlan, at maglakip ng isang kopya ng orihinal na hindi pa naipagpapalit na tseke. Sa oras na natukoy namin ang tunay na pagmamay-ari, tatawagan namin kayo at hihilinging ipadala sa amin ang orihinal cashier’s check, money order, o tseke. Siguraduhing gumawa at magtago ng mga kopya ng dokumentong ito para sa inyong mga rekord. Kung wala kang orihinal na dokumento sa anumang dahilan, mangyaring kontakin ninyo kami

pabalik sa itaas

Kailangan ba Akong Magbayad ng Buwis sa Aking Ari-arian?

Ang mga umaangkin ay maaaring kumunsulta sa isang tagapagpayo sa pagbubuwis o abogado para mapayuhan tungkol sa partikular na kinauukulang buwis.

pabalik sa itaas

Gaano ang Haba ng Panahon na Magugugol Para Maiproseso ang Aking Paghahabol?

Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang maproseso ang inyong paghahabol sa napapanahong paraan. Dahil sa malaking bilang ng paghahabol na ipinoproseso, itinatakda ng batas ang hanggang 180 araw mula sa araw na matatanggap ang isang kumpletong pakete para mapag-aralan ang lahat ng dokumento at gumawa ng isang naaangkop na pagpapasya.  

Ang mga Property Owner Claim (o Paghahabol ng May-ari ng Ari-arian) na may kinalaman sa pera lamang ay maaaring maipoproseso sa loob lamang ng 30 hanggang 60 na araw. Ang mga kumplikadong paghahabol,tulad ng mga isinampa ng mga tagapagmana, kaugnay ang maraming nagmamay-ari, o may kinalaman sa mga negosyo ay karaniwang maipoproseso sa loob ng 180 araw.  Kailangan ng karagdagang panahon para sa pagpoproseso ng mga paghahabol na may kinalaman sa mga seguridad dahil kailangan naming sasaliksikin ang aktibidad ng korporasyon (katulad ng pagsasama ng mga korporasyon, pagtatamo, paghahati ng mga stock o mga dibidendo) na maaaring makaapekto sa halaga ng seguridad. Mangyaring paglaanan ninyo kami ng karagdagang 90 hanggang 180 araw upang makumpleto ang pananaliksik na ito. 

Ang Opisina ng Controller ng Estado ay nag-aalok ng isang online na sistema kung saan maaari ninyong tingnan ang katayuan ng isang paghahabol sa hindi pa nababawing ari-arian na inyong isinumite. Kung ang impormasyon ng inyong paghahabol ay hindi agad lumilitaw sa aming sistema, hindi pa namin ito naipoproseso. Mangyaring maglaan ng humigit-kumulang na 30 araw mula sa petsa ng inyong pagpapadala ng inyong pakete ng paghahabol bago tingnan ang katayuan ang inyong paghahabol. Tignan ang Katayuan Inyong Paghahabol

pabalik sa itaas

Maaari ba Ninyong Ipadala sa Pamamagitan ng Elektronik ang Aking mga Pondo sa Aking Kasalukuyang Account sa Bangko?

Ang Opisina ng Controller ng Estado ay hindi maaaring maglipat ng mga pondo sa inyong kasalukuyang account sa banko. Ang mga utos o warrant (tseke ng estado) ay ipinapadala sa address na nakalagay sa form ng paghahabol.

pabalik sa itaas

Paano Nababayaran ang mga Account sa Stock (Seguridad)?

Kapag ang Estado ay nakatanggap ng mga seguridad, ang mga ito ay inilalagay sa pangalan ng mga Estado,na ipinag-uutos ng Batas ng California sa Hindi pa Nababawing Ari-arian. Ibinabalik ng Estado mga seguridad sa isang may-ari o sa kanyang tagapagmana sa pamamagitan ng paglilipat ng mga seguridad sa may-ari o sa pamamagitan ng pagkakaloob ng netong kita mula sa pinagbentahan ng mga seguridad. Ang Opisina ng Controller ng Estado ay kailangang magbenta ng mga seguridad nang hindi bababa sa 18 buwan at hindi lalampas ng 20 buwan pagkatapos ng itinakdang araw para iulat ang mga seguridad sa Estado. (California Code of Civil Procedure Section 1563(b))

Kung ang inyong mga seguridad ay hinahawakan ng Estado

Upang maibalik ang mga seguridad sa inyo, dapat naming ilipat ang mga ito sa isang rehistradong account sa inyong pangalan maging ito ay sa pamamagitan ng isang tagapaglipat na ahente (isang pribadong kumpanyang responsable sa pagpoproseso ng mga share ng kumpanya) o isang kumpanya ng mutual fund, depende sa uri ng seguridad. Ang proseso ng paglilipat ay maaaring aabutin ng 6-8 na linggo.

  • Mga Stock: Kung ang inyong stock ay nailipat na sa isang ahenteng tagapaglipat, kailangang kayong padalhan ng kumpanya ng ahenteng tagapaglipat ng reference number ( o sangguniang numero) at pahayag ng pagpapatunay na nagsasaad ng araw kung kailan nailipat ang mga seguridad. Sa oras na iyon, hihingi sila sa inyo ng mga tagubilin kung paano ninyo gustong pangasiwaan o iproseso nila ang inyong mga seguridad (ibenta ang mga ito, magbukas ng account, o ilipat ang mga ito sa ibang broker). Mangyaring itago ang inyong reference number sa inyong mga rekord. Kakailanganin mo ang numerong ito kapag tatawagan mo ang ahenteng tagapaglipat ng tungkol sa mga seguridad.
  • Mga Mutual Fund: Papadalhan kayo ng aming opisina ng kinakailangang papeles upang makapagbukas kayo ng account sa isang mutual fund na kumpanya upang ang inyong mga pondo ay maaaring ilipat sa iyo.

Papadalhan namin kayo ng isang sulat na nagpapayo sa inyo kung kailan nakatakdang ipapadala ang mga seguridad sa ahenteng tagapaglipat o mutual fund. Kapag nailipat na ng Opisina ng Controller ng Estado ang mga seguridad sa ahenteng tagapaglipat/ kumpanya ng mutual fund, hindi na ang Opisina ng Controller ng Estado ang nagmamay-ari ng mga seguridad at wala ng kontrol o awtoridad sa natitirang proseso. Ang mga ahenteng tagapaglipat/ mga mutual fund ang gumuguhol ng panahong mga 6 hanggang 8 linggo upang maipaalam sa inyong naganap na ang paglilipat.

Kung ang inyong mga seguridad ay naibenta na tulad ng ipinagbibilin ng Batas ng California sa Hindi pa Nababawing Ari-arian

Kayo ay may karapatang makatanggap ng netong kita ng halagang napagbentahan at anumang mga dibidendo, interes o iba pang mga kitang naipon bago mabenta ang mga seguridad. Kayo o ang inyong tagapagmana ay may karapatan sa mga benepisyo mula sa mga pagkilos ng korporasyon -- tulad ng mga dibidendo, pagkakaisa, paghahati at spins-off – na isinagawa ng kumpanya habang pinanghahawakan ng Estado ang stock. (California Code of Civil Procedure, Title 10, Section 1563)

pabalik sa itaas

Bakit Mas Matagal Matanggap ang Kabayaran sa mga Paghahabol sa mga Seguridad?

Kailangan ng karagdagang panahon para sa pagpoproseso ng mga paghahabol na may kinalaman sa mga seguridad dahil kailangan naming sasaliksikin ang aktibidad ng korporasyon (katulad ng pagsasama ng mga korporasyon, pagtatamo, paghahati ng mga stock o mga dibidendo) na maaaring makaapekto sa halaga ng seguridad. Mangyaring paglaanan ninyo kami ng karagdagang 90 hanggang 180 araw upang makumpleto ang pananaliksik na ito.

 pabalik sa itaas

Ibalik kay: