California State Controller's seal

Ano Ang Hindi Inangkin na Ari-arian?

Ang hindi inangkin na ari-arian ay pinapaliwanag ng batas na anumang pampinansiyal na pag-aari na may halaga na pinabayaang hindi aktibo ng may-ari sa tatlong taon o mahigit. Ang Batas ng Hindi Inangkin na Ari-arian sa California ay HINDI kabilang ang ari-arian na di-matinag. Ang pinakakaraniwang mga tipo ng hindi Inangkin na Ari-arian ay:

 • Mga kuwenta sa bangko at laman ng kahong panligtas sa deposito
 • Mga sapi, mutual fund, bono, at dibidendo
 • Mga hindi ipinalit na tseke ng kahero o money order
 • Mga sertipiko ng deposito
 • Mga polisa ng seguro na maaari nang kuwartahin o tinigil na seguro
 • Mga propyedad
 • Mga interes sa mineral at kabayarang royalty
 • Mga trust fund at kuwentang escrow

Paano nakukuha ng Estado ang Hindi Inangkin na Ari-arian?

Iniaatas ng Batas ng California para sa Hindi Inangkin na Ari-arian sa mga korporasyon, asosasyon ng negosyo, institusyong pampinansiyal, at kompanya ng seguro (karaniwang tinatawag na mga “mayhawak”) na mag-ulat taun-taon at maghatid ng ari-arian sa Opisina ng Kontroler pagkatapos mawalan ng aktibidad ang konsumidor sa kuwenta nang mahigit sa tatlong taon. Kadalasan nakakalimutan ng may-ari na may kuwentang umiiral, o lumipat at hindi nag-iwan ng address kung saan magpapadala o ang magpapadalang utos ay lumipas na. Sa ilang mga kaso, ang may-ari ay namamatay at ang mga tagapagmana ay walang alam tungkol sa ari-arian. Lahat na mga mayhawak ng Hindi Inangkin na Ari-arian ay inaatasan ng batas na gumawa ng pagsisikap upang kontakin ang mga may-ari bago iulat ang ari-arian sa Estado.

Bakit may Batas para sa Hindi Inangkin na Ari-arian ang California?

Ang batas sa Hindi Inangkin na Ari-arian ay ipinasa upang mahadlangan ang mga may hawak ng Hindi Inangkin na Ari-arian sa paggamit ng inyong pera at paglagay sa mga ito sa kanilang kita sa negosyo. Ang batas na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa Estado na isauli ang iyong pera at nagkakaloob sa mga mamamayan ng California ng isang pagkukuhanan, ang Opisina ng Kontroler ng Estado, upang matingnan ang Hindi Inangkin na Ari-arian na maaaring iniulat ng mga may hawak mula sa buong bansa.

Ano ang mga pagsisikap na ginagawa upang hanapin ang mga may-ari?

 • Ang lahat na mga institusyong pangnegosyo at pampinansiyal ay kinakailangang magpadala ng paunawa sa pinakahuling address ng may-ari upang sabihan ang may-ari na ang kuwenta ay maililipat sa Kontroler ng Estado para maitago nang ligtas kung hindi sasabihan ng may-ari ang institusyon ng intensiyon upang panatilihin ang kuwenta.
 • Ang Opisina ng Kontroler ng Estado ay maaaring magpadala ng mga paunawa taun-taon sa mga may-ari ng mga kuwenta na iniulat na may numero ng Social Security at kung saan ang huling address na nakuha sa Franchise Tax Board.
 • Ang Opisina ng Kontroler ng Estado ay naglalathala ng paunawa sa mga may-ari ng hindi inangkin na ari-arian sa mga diyaryo na may pangkalahatang sirkulasyon sa bawat county taun-taon.
 • Ang web site na ito ay nagkakaloob ng database na nagpapahintulot sa mga posibleng may-ari o tagapagmana upang magsagawa ng oaghahanap ng ari-arian sa kanilang pangalan o ng isang kamang-anak.

Paano ko malalaman kung ako ay may Hindi Inangkin na Ari-arian?

Sa web site na ito, gamitin ang pag-uugnay n paghahanap ng ari-arian, sundan ang mga direksiyon, at ibigay ang lahat na hinihiling na impormasyon. Maaari rin kayong tumawag o sumulat sa aming opisina. Kailangan ninyong ibigay ang pangalan ng may-ari o ang pangalan ng negosyo ng may-ari, lahat ng dati at kasalukuyang address sa California, at numero ng Social Security o numero ng pagkakakilanlan sa buwis. Ang posibleng pagiging pagmamay-ari ay maaaring nasabi kung may isang katumbas na mahanap sa pamamagitan ng impormasyong inyong ibinigay.

Paano umuubra ang proseso ng pag-angkin?

Ang pormas ng pag-angkin mula sa aming Web site ay may kasamang mga instruksiyon. Ang mga instruksiyon sa paghaharap ay naglilista ng mga dokumentasyon na kailangan ninyong ibigay kung inihaharap ninyo ang inyong pag-angkin. Lahat ng tipo ng pag-angkin ay may pangkaraniwang kinakailangang impormasyon, kagaya ng:

 • Kopya ng kasalukuyang pagkakakilanlan na may retrato para sa bawat umaangkin;
 • Kopya ng kard sa Social Security o numero ng pagkakakilanlan sa buwis para sa bawat umaaangkin;
 • Beripikasyon ng nireport na address kung iba sa kasalukuyang address; at
 • Ispesipikong dokumentasyon na may kaugnay sa tipo ng ari-arian, kagaya ng orihinal na passbook, tseke ng kahero, o sertipiko ng sapi.

Kung matatanggap ng aming opisina ang iyong nakumpletong pormas ng pag-angkin, rerepasuhin namin ito nang mabuti. Kung ang ebidensiya ay hindi sapat upang mapatunayan na ikaw ang nagmaymay-ari, kokontakin kayo ng aming opisina o ibabalik ang lahat na mga dokumentong isinumite, na may kasamang sulat na nagsasaad kung bakit hindi kumpleto ang pag-angkin. Ang aming opisina ay inaatasan ng batas na gumawa ng pagpapasiya ng bayad ng lahat na mga pag-angkin sa loob ng 180 araw mula sa petsang natanggap ang pakete na kasama ang lahat ng mga pansuportang dokumento.

Mayroon bang bayad para sa pagpoproseso ng aking kuwenta sa pamamagitan ng Opisina ng Kontroler sa Estado?

Wala. Maaaring kunin ng mga may-ari o tagapagmana ang kanilang ari-arian nang direkta mula sa Kontroler ng Estado na walang singil o bayad sa serbisyo. Gayunman, kung kayo ay kinakatawan ng tagahanap ng tagapagmana (na kinikilala ring imbestigador o tagahanap ng ari-arian), maaari kang singilin ng bayad na hindi lalampas sa 10 porsiyento ng halaga ng ari-arian, alinsunod sa Seksiyon 1582 ng Batas ng Hindi Inangkin na Ari-arian ng California.

Ano ang mga tagahanap ng tagapagmana?

Ang mga tagahanap ng mga tagapagmana o mga pinaghahanap ng mga ari-arian ay mga indibidwal o kompanya na nagsisikap na mapag-ugnay ang malinaw na may-ari o tagapagmana sa kanilang ari-arian na may bayad.

Paano ko mahahadlangang mapunta ang aking ari-arian sa Estado?

 • Magtago ng wastung-wasto at kasalakukuyang mga rekord ng mga kuwenta sa bangko, polisa ng seguro, mga sertipiko sa sapi, mga desposito ng kagamitan at renta, at mga lokasyon ng kahong panligtas ng deposito.
 • Siguruhin na mabayaran ninyo ang taunang bayad ng renta ng inyong kahong panligtas sa deposito.
 • Panatiliing aktibo ang inyong kuwenta sa pamamagitan ng kontak na inumpisahan ng konsumidor sa mga may hawak ng inyong ari-arian sa sulat, telepono, o personal.
 • Kuwartahin ang inyong mga dibidendo, suweldo, mga isinauling pera, at mga kabayaran sa seguro.
 • Sabihin sa miyembro ng inyong pamilya o pinagkakatiwalaang tagapayo ang lokasyon ng inyong mga rekord.
 • Maghanda ng isang listahan ng mga aytem sa itaas na gagamitin para sa pagbibigay-alam sa mga partidong dapat makaalam sa inyong pagbabago ng address.

Ano ang numero ng pagkakakilanlan ng ari-arian?

Bawat kuwenta ng Hindi Inangkin na Ari-arian ay may numero ng pagkakakilanlan na itinalaga ang aming opisina sa oras na inilagay ang kuwenta sa aming database. Ang numero ng pagkakakilanlan ng ari-arian ay nakalagay sa kanang itaas ng pormas ng pag-angkin. Ang numerong ito ay importante, dahil kailangan ninyo ito kapag kinokontak ninyo kami tungkol sa inyong pag-angkin. Nirerekomenda ng aming opisina na itago ng bawat umaangkin ang numero hanggang ang pag-angkin ay tapos nang maproseso.

Paano ako maaaring maghanap ng Hindi Inangkin na Ari-arian na pinanghahawakan ng ibang mga estado?

Kayo ay maaaring magsagawa ng paghahanap para sa Hindi Inangkin na Ari-arian na pinanghahawakan ng ibang estado sa pamamagitan Web site ng Pambansang Asosasyon ng mga Administrador ng Hindi Inangkin na Ari-arian.