California State Controller's seal

Pag-set ng Inyong Browser sa Internet Para Maghanap ng Hindi pa Nababawing Ari-arian

Basahin ang pahinang ito sa:
English | En Español (Spanish)中文 (Chinese)Tiếng Việt (Vietnamese) | 한국어 (Korean) | Հայերենով (Armenian)

Ang website ng Opisina ng Controller ng Estado ng California ay madaling mapuntahan at mabasa sa pamamagitan ng karaniwang ginagamit na mga browser sa Web (hal., Windows Internet Explorer bersyon 6.0 at pataas o Firefox 2.5 at pataas).

Kung pinapagana ng inyong computer ang iba pang browser o mas lumang sa bersyong nakalista sa itaas, malamang na magkakaproblema kayo sa mga ilang bahagi ng website na ito.

Ano ang Web Browser?

Ang Web browser (o browser sa Web) ay isang aplikasyon na software na nagbibigay kakayahan sa inyong maghanap ng mga impormasyon sa "World Wide Web", o kilala rin bilang "Internet".

Paano Ko Malalaman Kung Aling Bersyon ng Web Browser ang Aking Ginagamit?

Sa maraming pagkakataon, maaari ninyong buksan ang inyong "web browser icon" at i-klik ang F1 sa inyong keyboard upang mabuksan ang "Help" o "How-To" na programa ng inyong browser. Maaari rin ninyong gamitin ang drop-down menu ng inyong Web Browser (sa itaas na bahagi ng screen) para piliin ang "Help" at pagkatapos ay "About" para mahanap ang bersyon ng inyong Web berowser.

Kung nahihirapan kayo

Malaman na gugustuhin ninyong mag-update ng inyong Web browser sa mas bagong bersyon sa pamamagitan ng pagbisita sa isa sa mga sumusunod na link para sa mga karaniwang ginagamit na browser:

*Ang mga link sa Web sa itaas ay hindi pag-eendorso ng anumang produkto, ngunit impormasyong ibinibigay ng Opisina ng Controller ng Estado ng California para matulungan kayo.

    browser settings tagalog