California State Controller's seal

Cách Cấu Hình Thiết Lập Của Trình Duyệt Web Để Tìm Kiếm Tài Sản Vô Thừa Nhận

Xem bản dịch trang này sang:
English | En Español (Spanish)中文 (Chinese)Sa Tagalog (Tagalog)한국어 (Korean) | Հայերենով (Armenian)

Trang web của Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang California được thiết kế để có thể dễ dàng điều hướng và xem nội dung với các trình duyệt web phổ biến (thí dụ, Windows Internet Explorer phiên bản 6.0 trở lên hoặc Firefox 2.5 trở lên).

Nếu máy tính của quý vị dùng bất cứ trình duyệt nào khác, hoặc phiên bản cũ hơn của các trình duyệt nêu trên, thì quý vị có thể gặp trục trặc khi xem một số phần trong trang web này.

Trình Duyệt Web Là Gì?

Trình duyệt web là một phần mềm ứng dụng cho phép quý vị tìm thông tin trên mạng lưới toàn cầu, hay còn gọi là "Internet".

Làm Thế Nào Tôi Biết Được Số Phiên Bản Trình Duyệt Của Tôi?

Trong phần lớn trường hợp, quý vị chỉ cần nhấp chuột vào "biểu tượng trình duyệt web" của quý vị và bấm phím "F1" trên bàn phím để mở chương trình "Help" (Trợ Giúp) hoặc "How-To" (Hướng Dẫn Cách Làm) của trình duyệt. Quý vị cũng có thể mở trình đơn thả xuống của trình duyệt web (ở phần trên cùng màn hình) rồi chọn "Help" (Trợ Giúp) và sau đó chọn "About" (Về Sản Phẩm) để biết số phiên bản của trình duyệt web.

Nếu quý vị gặp trục trặc

Quý vị có thể cân nhắc việc cập nhật trình duyệt lên phiên bản mới hơn bằng cách nhấp chuột vào một trong các dòng liên kết sau đây (đây chỉ là các trình duyệt phổ biến nhất):

*Phòng Tổng Kiểm Soát Tài Chính Tiểu Bang California cung cấp các liên kết web trên chỉ với mục đích cung cấp thông tin hữu ích, chứ không có nghĩa là chúng tôi xác nhận chất lượng của các sản phẩm đó.

    browser settings vietnamese