Pangunahing Pahina ng Dibisyon ng Hindi pa Nababawing Ari-arian

 

Malamang na isa ka sa mga milyon-milyong ng taga-California na pinagkakautangan ng Estado!

Kasalukuyang nasa kamay ng Estado ng California ang mahigit sa $8 bilyon sa Hindi pa Nababawing Ari-arian na pagmamay-ari ng humigit-kumulang na 32.5 milyong indibidwal at organisasyon.

Nakakamit ng Estado ang mga hindi nababawing ari-arian sa pamamagitan ng Unclaimed Property Law (Batas ng Hindi pa Nababawing Ari-arian) ng California, na nag-uutos sa mga “humahawak” na tulad ng mga korporasyon, mga samahan ng negosyo, pampinansiyal na institusyon, at mga kumpanya ng seguro upang taun-taon na magreport at ihatid ang ari-arian sa Opisina ng Controller pagkatapos na nawalan ng kontak sa kustomer nang tatlong taon. Karaniwang nakakalimutan ng may-ari na mayroong account, o lumipat at hindi nag-iwan ng address ng pagpapadalhan o nagpaso na ang address ng pagpapadalhan. Sa ilang pagkakataon, namatay ang may-ari at ang mga tagapagmana ay walang kaalam-alam sa ari-arian.

Ang pinakakaraniwang uri ng Hindi pa Nababawing Ari-arian ay ang mga:

Ang batas ng Hindi pa Nababawing Ari-arian ay ipinanukala upang maiwasan ang mga humahawak ng Hindi pa Nababawing Ari-arian sa paggamit ng inyong pera at pagsama nila nito sa kanilang kita sa negosyo. Ang batas na ito ang nagbibigay sa Estado ng pagkakataong maibalik ang inyong pera at magbibigay sa mga mamamayan ng California na isang malalapitan, ang Opisina ng Controller ng Estado, para tingnan ang Hindi pa Nababawing Ari-arian na maaaring naireport ng mga humahawak sa mga ito mula sa buong bansa. Upang matingnan kung ang alinman sa perang ito ay pagmamay-ari mo, maghanap sa aming Database ng Hindi pa Nababawing Ari-arian.

*HINDI kasama sa Batas ng Hindi pa Nababawing Ari-arian ng California ang mga lupaing ari-arian.

Mga Online na Serbisyo sa Paghahabol